V roce 2023 jsme realizovali hned několik forenzních auditů. Nejčastěji je zpracováváme pro vlastníky, kteří mají podezření, že v jimi vlastněné společnosti došlo k nějaké nezákonné činnosti. Druhým důvodem je prodej nebo nákup společností, dále také provádíme forenzní audity pro věřitele a insolvenční správce. V letošním roce jsme např. dohledali defraudace, které přesahují 0,5 mld. Kč, v největším případě šlo o 65 mil. Kč v rámci jedné insolvenční kauzy.

Co je forenzní audit, jeho historie a vývoj v ČR

Forenzní audit je speciální typ auditu zaměřený na detekci, vyšetření podvodů a nesrovnalostí v historii společnosti. Jeho rostoucí význam v současném právním
a obchodním prostředí je neoddiskutovatelný. V České republice se začal používat v 90. letech 20. století jako reakce na rostoucí potřebu odhalovat a řešit finanční podvody. Jeho vývoj byl ovlivněn řadou klíčových událostí, včetně vstupu do EU a přijetí nové legislativy týkající se korupce, praní špinavých peněz a podvodů.

Právní rámec pro forenzní audit v České republice a jeho proces

Forenzní audit vychází z několika zákonů a předpisů, zejména pak ze zákona o účetnictví, občanského zákoníku a trestního zákona. Forenzní auditoři mají široké pravomoci, definované zadavatelem auditu, při shromažďování důkazů a jsou povinni postupovat v souladu s etickými normami a profesními standardy. Audit se obvykle skládá ze čtyř fází: plánování a příprava, shromažďování a analýza důkazů, závěrečná zpráva a prezentace výsledků. Ve všech fázích je klíčová pečlivost, důkladnost a nezávislost forenzního auditora. Ten má vysokou míru odpovědnosti vůči svým klientům, soudům a širší společnosti.

Výzvy a možnosti v oblasti forenzního auditu

Forenzní audit se neustále vyvíjí a adaptuje na nové technologie a globální trendy. Digitální technologie přináší nové možnosti, ale také nové výzvy, jako je například potřeba zvládnout analýzu velkého množství dat. Mezinárodní případy zase vyžadují znalost a pochopení různých právních systémů a kulturních kontextů.

Závěr:

Forenzní audit hraje klíčovou roli v boji proti finančním podvodům a korupci a je nezbytnou součástí moderního obchodního a právního prostředí. Vzhledem
k rychlému vývoji technologií a globalizaci bude důležité sledovat a výzkum budoucích trendů a vývoje v této oblasti.