Nemusíte být kapitánem lodi, abyste věděli, že když je loď plná vody, je na pokraji potopení. Stejně tak není nutné být statutárním orgánem obchodní společnosti, abyste pochopili, kdy je společnost na pokraji úpadku. Je alarmující, že mnoho hlavních účetních, finančních manažerů, auditorů a daňových poradců často neví, kdy je společnost podle českého insolvenčního zákona v úpadkové pozici, resp. v  úpadku dle insolvenčního zákona. Nastalá situace pak vyžaduje změnu chování a změnu přístupu k financím a vznikají nové povinnosti, kterých si lidé na těchto pozicích nejsou vědomi.

Definice klíčových pojmů

Důležité je chápat rozdíly mezi úpadkem, hrozícím úpadkem, platební neschopností, předlužením a insolvenčním řízením. Vysvětlení k jednotlivým pojmům včetně zajímavých článků najdete na našem blogu.

Role a povinnosti účetních, finančních manažerů, auditorů a daňových poradců

Hlavní účetní, finanční manažery, auditory, daňové poradce – tyto profesionály, by firmy měly vnímat jako své věrné strážce. Jejich role a povinnosti zahrnují kromě jiného i sledování finančního zdraví firmy a zajištění dodržování všech odpovídajících zákonů a nařízení. Tato odpovědnost se nesmí brát na lehkou váhu – reakce společnosti na včasná a správná varování od lidí z finanční oblasti může znamenat rozdíl mezi záchranou společnosti a jejím krachem.

Jak poznat blížící se nebo již existující úpadek?

Úpadek, natož hrozící úpadek není vždy na první pohled rozpoznatelný, ale existují určité varovné signály, které by měly být aktivně sledovány a dozorovány a nelze je brát na lehkou váhu bez jasného řešení. Patří sem například pokles objemu obchodních případů či obratu, velké množství nezaplacených faktur, narůstající dluhy nebo pokles likvidity. Každá firma by měla mít pravidelný report standardních indikátorů, měla by je pravidelně vyhodnocovat a předkládat svým statutárním orgánům. Argument, že hlavní účetní nebo daňový poradce nevěděli, že má společnost podat kontrolní hlášení k DPH také neobstojí!

Myslíte si, že v případě, kdy se bude tzv. „lámat chleba“ obstojíte s argumentem, že nevíte, co je úpadek? Dejte pozor, můžete se tak vystavovat riziku odpovědnosti za způsobenou škodu. To platí o to více, pokud jste členem statutárního orgánu.

Důsledky nedostatečného varování před úpadkem

Nedostatečné varování před úpadkem může mít závažné důsledky. Dnes již nejen statutární zástupci společnosti mohou být postaveni před právní problémy, včetně náhrady škody a dalších sankcí. Víte, že společnost, která je za bodem faktického úpadku, může způsobit automaticky řadu trestných činů? Je to např. i standardní úhrada závazku z obchodního styku nebo zápočet vzájemných pohledávek a závazků s vaším obchodním partnerem a mnoho dalších, zdánlivě běžných úkonů. Takže nejen statutární zástupci, ale i hlavní účetní, finanční manažeři, auditoři a daňoví poradci mohou čelit riziku sankcí, a to i za pouhou nedbalost při plnění svých povinností. S ohledem na relativně novou právní úpravu účinnou k 1. 1. 2021, ke které zatím není dostatek judikátů, se tak pravděpodobně začne stávat.

Pamatujte:

Vaše role není pouze vedení účetnictví a finančního plánování, ale také v identifikaci varovných signálů a poskytování klíčových informací statutárním zástupcům. Vaše odborné znalosti a proaktivita mohou být rozhodující pro budoucnost společnosti a ochranu zájmů všech zúčastněných stran.