Insolvence firmy je stav, kdy firma nemá dostatek finančních prostředků k pokrytí svých závazků a je tak v tzv. insolvenci, resp. ve stavu faktického úpadku (níže vysvětlujeme). Tento stav může být způsoben řadou faktorů, jako jsou nízké tržby, vysoké náklady, špatné finanční plánování, nebo dokonce podvod. V tomto článku se zaměříme na to, co je třeba vědět o insolvenci firmy, jaké jsou její důsledky a jak se s ní dá vypořádat.

Pozn.: Podle § 3 Insolvenčního zákona, insolvence firmy nastává v situaci, kdy firma nemá dostatek finančních prostředků k plnění svých závazků, tedy když je zřejmé, že firma je neschopná plnit své dluhy včas a v plné výši. Insolvence je tedy právní pojem, který se vztahuje k situaci, kdy firma je v insolvenčním stavu, i když tuto skutečnost ještě nikdo nesignalizoval nebo se jí firma snaží před ostatními tajit.

Na druhé straně, faktický úpadek firmy je situace, kdy firma již není schopna plnit své závazky a je v platební neschopnosti, která se projevuje např. neplacením dodavatelů, zaměstnanců nebo nepodáváním daňových přiznání. Faktický úpadek firmy tedy znamená, že firma je v reálné situaci platební neschopnosti.

Kromě toho, předlužení firmy může být také považováno za faktický úpadek. Předlužení firmy znamená, že její dluhy převyšují hodnotu jejího majetku a firma není schopna tyto dluhy splatit. Tento stav může být trvalý a vést k platební neschopnosti nebo úpadku firmy.

Předlužení firmy může být způsobeno řadou faktorů, jako jsou špatné finanční rozhodnutí, neplánované výdaje, snížení tržeb, nebo příliš vysoké závazky. Pokud firma není schopna dluhy splácet a zároveň nevidí možnost, jak svou situaci zlepšit, může se dostat do situace faktického úpadku.

Závěrem je třeba zdůraznit, že předlužení firmy může být předchůdcem faktického úpadku, který se projevuje platební neschopností a nakonec úpadkem firmy. Z faktu faktického úpadku vyplývá zákonná povinnost statutárního orgánu podat insolvenční návrh, pokud tak neučiní vystavuje se mnoha rizikům, vč. trestně právního postihu.

Druhy insolvence

Insolvence firmy může vést buď k její likvidaci (nejdříve konkurzu) nebo k reorganizaci. Při konkurzu dochází k prodeji majetku a „rozpuštění“ společnosti. Při reorganizaci se naopak snaží firma najít způsob, jak zlepšit svou finanční situaci a pokračovat v činnosti. Procesem reorganizace vede správce insolvence. Ještě existuje jedna zákonná cesta a tou je sanační konkurz, kdy společnost zaniká a je z ní třetí straně prodán fungující podnik.

Postup při insolvenci

V případě, že firma nedokáže splácet své dluhy, může být zahájeno soudní řízení. Soud pak rozhoduje o dalším postupu a vymáhání dluhů. Během tohoto procesu je jmenován správce insolvence, který má na starosti řízení celého procesu.

Důsledky insolvence

Insolvence firmy má řadu negativních důsledků, nejen pro samotnou firmu, ale i pro její zákazníky, dodavatele a zaměstnance. Firma může být nucena zrušit smlouvy, které má s jinými firmami a tím ztratit tržby. Také může dojít k vymáhání dluhů, které mohou vést k prodeji majetku a ukončení činnosti firmy. Zaměstnanci mohou přijít o práci a trh práce může být ovlivněn tak, že na něm bude více nezaměstnaných.

Insolvence a insolvenční audit

Insolvenční audit může hrát klíčovou roli při insolvenci firmy. Pomocí analýzy finanční situace firmy a identifikace rizik a možností může audit pomoci firmě vypořádat se s její finanční situací. Správné finanční plánování a řízení cash flow může firmě pomoci předejít insolvenci nebo minimálně snížit dopad. Insolvenční audit také může pomoci správci insolvence při řízení celého procesu, například při identifikaci majetku, který by mohl být prodán a pomohl by tak uhradit dluhy.

Prevence insolvence

Prevence insolvence je klíčová pro zachování finanční stability firmy. Firma by měla pravidelně monitorovat své finanční zdraví a řešit problémy včas. Důležité je také správné finanční plánování, které může pomoci firmě vypořádat se s neočekávanými situacemi. Řízení cash flow je dalším důležitým prvkem prevence insolvence. Správné řízení cash flow může pomoci firmě udržet si dostatečnou likviditu.

Závěr

Insolvence firmy může mít vážné následky pro společnost i pro celé hospodářství. Je důležité se před ní chránit a v případě potřeby, využít specializované služby, např. služeb naší společnosti – BL4U.

Prevence insolvence je však stejně důležitá jako správná reakce na insolvenci. Firma by měla pravidelně monitorovat své finanční zdraví a řešit problémy včas, aby minimalizovala riziko insolvence.