Konkurz firmy je situace, kdy obchodní korporace není schopna splácet své dluhy a stojí před insolvenčním řízením. Důvody pro konkurz mohou být různé, včetně špatného hospodaření, neúspěšných investic, náhlých změn trhu nebo ztráty klíčových zákazníků či dodavatelů. V tomto článku se podíváme na proces konkurzu, jeho důsledky pro firmy v konkurzu a rozdíly mezi sanačním a běžným konkurzem v České republice.

Proces konkurzu

Proces konkurzu začíná žádostí o prohlášení konkurzu, kterou podává dlužník, věřitel nebo insolvenční správce (ve spec. případech). Insolvenční soud přezkoumá žádost a rozhodne, zda je splněno několik podmínek, například zda dlužník není schopen splácet své závazky. Během procesu konkurzu se provádí zjišťování důkazů, jako jsou finanční výkazy, seznam majetku a dluhů a přezkoumávají se pohledávky věřitelů.

Firmy v konkurzu

Firma v konkurzu je obchodní korporace, která prochází insolvenčním řízením. Pro zaměstnance a věřitele firmy v konkurzu může mít konkurz vážné důsledky. Zaměstnanci mohou ztratit svá pracovní místa, zatímco věřitelé často nedostanou zpět celou částku svých pohledávek. Firmy v konkurzu také často čelí povinnosti prodat svůj majetek za účelem splacení dluhů.

Prohlášení a vyhlášení konkurzu

Prohlášení konkurzu probíhá, když insolvenční soud rozhodne, že firma je insolventní a nelze ji restrukturalizovat. Následkem prohlášení konkurzu je vyhlášení konkurzu na firmu, což znamená, že se zahajuje insolvenční řízení s cílem uspokojit nároky věřitelů, ať už prostřednictvím restrukturalizace, nebo likvidace firmy.

Účinky prohlášení konkurzu

Účinky prohlášení konkurzu mohou mít značný dopad na věřitele, dlužníky, zaměstnance a akcionáře firmy. Pro věřitele může být konkurz zklamáním, neboť často nedostanou zpět celou částku svých pohledávek. Běžné v ČR je 1-4 %!  Dlužníci mohou být nuceni splácet své dluhy nebo čelit dalším právním krokům. Zaměstnanci mohou ztratit svá pracovní místa a případně i nárok na odstupné. Akcionáři mohou ztratit hodnotu svých investic, protože akcie společnosti se obvykle stávají bezcennými po prohlášení konkurzu. V některých případech může být firma schopna restrukturalizovat své dluhy a pokračovat v činnosti (jde o tzv. reorganizaci nebo předbalenou reorganizaci), což může zahrnovat uzavření dohod s věřiteli, snížení nákladů, prodej majetku nebo hledání nových zdrojů financování. Pokud reorganizace není možná, firma může být prostřednictvím konkurzu dovedena až k následné likvidaci, což zahrnuje prodej jejího majetku a rozdělení výtěžku mezi věřitele.

Sanační konkurz vs. běžný konkurz v České republice

V České republice existují dva základní typy konkurzu: sanační konkurz a běžný konkurz. Sanační konkurz je zvláštní forma konkurzu, která se zaměřuje na restrukturalizaci dluhů a zachování provozu podniku a jeho prodej jinému právnímu subjektu. Cílem sanačního konkurzu je zajistit, aby věřitelé byli uspokojeni ve větší míře v případě, kdy podnik má vyšší hodnotu než soubor jednotlivých majetkových složek, což je často výhodné pro všechny zúčastněné strany, včetně zaměstnanců a věřitelů.

Běžný konkurz je proces, který se zaměřuje na rozprodej majetku a následnou likvidaci majetku společnosti a uspokojení nároků věřitelů.

Hlavní rozdíly mezi sanačním a běžným konkurzem spočívají v cílech a výsledcích. Sanační konkurz usiluje o zachování a „restrukturalizaci podniku“ a jeho prodej jinému subjektu, zatímco běžný konkurz často vede jen k likvidaci společnosti. Výhodou sanačního konkurzu je možnost pokračování činnosti a zachování pracovních míst, zatímco nevýhodou může být delší doba trvání procesu a větší administrativní zátěž. Na druhou stranu, běžný konkurz může být rychlejší a méně nákladný, ale často vede k zániku firmy a ztrátě pracovních míst.

Závěr

Konkurz je důležitým procesem, který může mít značné důsledky pro firmy, jejich zaměstnance, věřitele a akcionáře. V České republice existují dva typy konkurzu: sanační konkurz a běžný konkurz, které se liší svými cíli, procesy a výsledky. Firmy a věřitelé by měli být obeznámeni s těmito různými formami konkurzu a jejich důsledky, aby mohli co nejlépe chránit své zájmy v případě finančních potíží.

V případě, že se firma dostane do finančních potíží, je důležité včas se obrátit na odborníky, krizové manažery, kteří mají s obdobnými situacemi praktické zkušenosti. Pokud s tím zkušenosti sami nemáte, žádný poradce to za vás nevyřeší. Krizový manažer ano. Je také důležité, aby firmy a věřitelé komunikovali a spolupracovali v rámci procesu konkurzu, aby dosáhli co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany.

Tip pro věřitele

Pokud jsou pohledávky tzv. nevymožitelné, věřitelé mohou uplatnit nárok na vrácení DPH v souladu s aktuálními daňovými předpisy. Kromě toho mohou věřitelé uplatnit nárok na snížení základu daně z příjmu o část nevymožené pohledávky v rámci své daňové povinnosti.

Tyto úlevy se však vztahují pouze na daňové základy a neznamenají, že by věřitelé obdrželi stejnou částku, kterou si přihlásili v insolvenčním řízení!

Je tedy v zájmu věřitelů přihlásit své pohledávky v insolvenčním řízení, aby mohli využít těchto daňových úlev a minimalizovat dopad neuhrazených pohledávek na jejich daňovou povinnost.

Článek připravil: Ing. Stiva Jokeš, Managing Partner