Úpadek firmy (bankrot) je důležité téma v současném podnikatelském prostředí v ČR. V tomto článku se zaměříme na stručné objasnění procesu úpadku a právní úpravy v České republice. Cílem je poskytnout přehledný návod, jak postupovat v případě, že se firma dostane do úpadku, a upozornit na důsledky a možnosti, které tento stav přináší.

Rozhodnutí o úpadku

Při zjištění, že firma čelí finančním potížím, je třeba nejprve identifikovat příčiny úpadku. Úpadek je definován v §3 insolvenčního zákona. Je to vždy velké překvapení prakticky pro 99 % statutárních zástupců a majitelů firem, kteří netuší, že se nacházejí v úpadku již několik let a že s tím je spojená jejich odpovědnost za vzniklé škody, a také sami sebe vystavují potenciálnímu trestnímu stíhání.

V některých případech může být možné situaci řešit prostřednictvím restrukturalizace mimo insolvenční řízení nebo „oddlužením“ formou reorganizace (příp. předbalené reorganizace) anebo sanačního konkurzu. Pokud se však ukáže, že jedinou možností je zahájit úpadkové řízení, je nutné celou situaci rychle zanalyzovat a stanovit, jaké důsledky to přinese pro firmu a její věřitele a statutární zástupce.

Úpadek společnosti

V českém právu se úpadkem společnosti rozumí situace, kdy právnická osoba není schopna splácet své závazky vůči věřitelům nebo je tzv. předlužená. Postup při zjištění úpadku společnosti zahrnuje podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, a to k příslušnému insolvenčnímu soudu. Orgány společnosti mají v úpadkovém řízení důležitou roli, neboť jsou povinny spolupracovat s insolvenčním správcem a poskytovat potřebné informace. Představa „podám a odejdu“ je více než naivní a lidí s takovým přístupem je ve věznicích několik.

Úpadek firmy

Pro fyzické osoby – podnikatele platí v případě úpadku podobná pravidla jako pro právnické osoby. Postup při zjištění úpadku fyzické osoby – podnikatele, spočívá v podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení insolvenčnímu soudu. V úpadkovém řízení se uplatňuje role insolvenčního správce a účastníků řízení, kteří společně rozhodují o dalším postupu.

Česká podnikatelská i odborná veřejnost zpravidla netuší, že české insolvenční právo a dnešní praxe slouží k záchraně společnosti. A když to jaksi někdo netuší, tak z nevědomosti předá nástroje insolvenčního řízení někomu jinému a pak nejen, že to často odnese společnost, ale i on sám – tím je myšleno statutární zástupce. Může mít 5 a více let zábavy na soudech a zároveň mít o starosti s policií postaráno.

Vyhlášení úpadku

Insolvenční soud může vyhlásit úpadek pouze za splnění určitých podmínek, jako je například prokázání neschopnosti splácet dluhy, více věřitelů atp. Po vyhlášení úpadku následuje průběh úpadkového řízení, který má důsledky pro dlužníka i věřitele. Mezi ně patří například zajištění majetku dlužníka, ochrana práv věřitelů nebo prodej majetku za účelem uspokojení pohledávek.

Úpadkové řízení

Úpadkové řízení může mít několik podob, mezi něž patří (u obchodních korporací) konkurz nebo reorganizace. Během úpadkového řízení hraje klíčovou roli insolvenční správce, který řídí proces konkurzu a zastupuje zájmy věřitelů. U reorganizace řídí společnost, a v podstatě také insolvenční proces, zpravidla dlužník, tj. statutární orgán.

Dlužník i věřitelé mají v úpadkovém řízení určitá práva a povinnosti, které se mohou lišit v závislosti na konkrétním případě. Úpadkové řízení je ukončeno buď uspokojením pohledávek v konkurzu, s tím, že u sanačního konkurzu dochází k tzv. prodeji podniku, nebo schválením reorganizačního plánu.

Závěr

Proces úpadku a právní úprava v České republice jsou komplexní oblastí, která může mít zásadní dopad na osud firmy a její věřitele. Je důležité, aby firmy a podnikatelé v rizikových situacích byli obeznámeni s tím, jakým způsobem postupovat a jaké možnosti mají k dispozici. Správné řízení úpadku může mít pozitivní vliv na ekonomiku a společnost jako celek, neboť pomáhá zabránit dalším problémům a usnadňuje řešení současných finančních potíží.

Tip: Pamatujte si, že žádný právník ani poradce sám o sobě nikdy nezachránil žádnou společnost. Vždy jde o včasné rozhodnutí statutárního orgánu a zavedení krizového řízení. „Poradci poskytují podporu, ale podpora nezkušenému managementu sama o sobě nestačí.

Autor článku: Ing. Stiva Jokeš, Managing Partner