Kontext zakázky

„Rozkaz zněl jasně…“ Tak s touto známou replikou na rtech jsem vstupoval do projektu stabilizace společnosti Galvanovna s.r.o. Tenhle podnik, do kterého jsem v dubnu 2011 vstupoval byl dlouhodobě ztrátový a potýkal se s problémy u dodavatelů, financující banky i kontrolních orgánů státu.

Historická závislost na vytížení výroby ze strany bývalé mateřské společnosti byl handicap hodný golfového začátečníka.

Přestože provoz podniku se datoval už od čtyřicátých let dvacátého století, nebylo nad čím jásat. Za celou dobu fungování nedošlo k žádným výrazným modernizacím provozu a vnitřní i vnější prostředí výroby bylo ve stavu, kterým nebylo radno se chlubit.

Mým úkolem tedy bylo společnost stabilizovat a nasměrovat k ziskovosti a ekologické odpovědnosti.

Základní informace o společnosti sedaly shrnout asi takto:

 • Galvanovna s.r.o. původně patřila do majetku výrobní společnosti TENEZ a.s., která ji využívala jako doplňkovou pro svou vlastní výrobní produkci. Při změně vlastních technologií pak Galvanovnu vyčlenila mimo svůj majetek a nadále ji využívala pouze okrajově.
 • Samotná Galvanovna s.r.o. se zabývá povrchovými úpravami kovů, především galvanickým pokovením, mořením nerezových ocelí a barevných kovů a také elektrolytickým leštěním.
 • Používané technologie nebyly nikdy vhodné ke zpracování pravidelných velkých zakázek o tisících kusech. Na druhou stranu tyto technologie umožňují zpracování několikakusových zakázek se složitými tvary a pokovením, které je na automatických linkách nemožné.
 • Vzhledem k dlouhodobému působení v provozních prostorách a stále ještě původnímu stavebnímu provedení výrobních budov se společnost soustavně potýkala s plněním požadavků na ochranu životního prostředí.
 • Co se týká hospodaření, společnost dlouhodobě vykazovala ztrátu a její cashflow nebylo prakticky pod kontrolou.
 • Závazky společnosti byly hrazeny se zpožděním a provozní úvěr byl splácen s občasnými problémy.
 • Pozitivem v tomto stavu bylo, že společnost podnikala ve vlastních prostorách a na vlastních technologiích.

Rychlá analýza – rozhoduje správná diagóna před zahájením operace

Po provedení základní analýzy bylo vlastníkem společnosti schváleno, že nejprve je nutno Galvanovnu finančně stabilizovat a zbavit historických ekologických zátěží.

Bylo tedy nutno zahájit skutečné finanční řízení a vypořádat se s historií v provozní činnosti.

Společnost nedisponovala žádným plánem a vizí do budoucnosti. Musel být tedy nastaven plán hospodaření a modernizace.

Rozhodování o prvních krocích bylo jednoduché. Z analýzy výsledků i nákladů společnosti jasně vyplynulo, že firma pravidelně hradí služby, které nevyužívá a zaměstnává lidi, pro které nemá dostatek pracovních úkolů.

Okamžitě jsem zahájil kroky k vypovězení nevýhodných smluv a k uzavření dohod o ukončení pracovního poměru u dotčených pracovníků.

Jelikož management u takto malé firmy tvořila pouze dvojice jednatelů a vedoucí výroby, rozdělili jsme si kompetence a „vyrazili do boje“.

Sestavili jsme roční plán pro výrobu a obchod. Definovali jsme cíle a zlomové body.

Určili j priority a plán modernizace technologií a úpravy budov.

Akční plán je hotovy a jdeme do toho…

Finance: S takto definovanými cíli jsem se vydal na jednání s financující bankou. Podařilo se mi dohodnout změnu financování a úpravy v úvěrové angažovanosti společnosti tak, aby se její cashflow posunulo do smysluplné oblasti.

Obchod: V souladu se stanoveným plánem jsme pracovali na zvýšení podílu zakázek s vyšší přidanou hodnotou. Tak se nám podařilo, že se marže dosahované v části technologií, zvedly již v prvním roce o přibližně 15%.

Provoz: Z manuální výroby, dříve slabé stránky, jsme udělali konkurenční výhodu. Nabídli jsme zákazníkům zpracování malosériových zakázek v ve vysoké kvalitě dosahované individuálním zpracováním. Zvýšením počtu zakázek došlo k lepšímu vytížení galvanizačních van a tím i ke zvýšení ziskovosti.

Investice: Tato opatření a postupy nám umožnily získané prostředky reinvestovat do modernizací a zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí.

Pozor na „šikanu“: Společnost byla historicky terčem kontrol ze strany státních kontrolních orgánů v takové intenzitě, že inspektoři si v Galvanovně mohli nechávat vlastní hrníčky na kávu. Proto bylo nezbytné zlepšit i tyto vztahy a prokázat vstřícný a aktivní přístup. Jednalo se nejen o snížení ekologických zátěží produkovaných společností, ale také o vztahy s finanční správou a místní samosprávou.

Závěry a výsledky:

 • Díky provedeným opatřením a zvýšení ziskovosti se nám podařilo již v prvním roce uhradit všechny závazky po splatnosti a společnost se stala dobrým partnerem i z hlediska platební morálky.
 • Ze společnosti bez vize a směřování jsme vytvořili funkční celek se stabilní ziskovostí.
 • Zmizela úvěrová zátěž.
 • Cashflow fungovalo bez zádrhelů.
 • Vybudovaly jsme dvě nová pracoviště s vysoce výdělečnou technologiích.
 • Vytvořili jsme dostatečnou rezervu pro překonání případných krizových momentů.
 • Upravili jsme všechny výstupy z firmy tak, aby již nebyla hrozbou z hlediska ekologie a ochrany životního prostředí.
 • Eliminovali jsme historické ekologické zátěže.
 • Nastavili jsme organigram a standardizovali procesy tak, aby byly jasné rozhodovací pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků.
 • Podařilo se nám stát se vyhledávaným partnerem v technologii elektrolytického leštění nerezových ocelí, a to i v dutinách, což je špičková technologie s vysokou přidanou hodnotou.
 • V technologii černého chromování se Galvanovna stala pro výrobce automobilových a motocyklových doplňků ceněným dodavatelem.

Vlastní uspokojení z dobré práce.

Na konci mojí mise tedy byla plně funkční společnost připravená k prodeji. To vše bez investice ze strany vlastníka, pouze za využití vlastních vytvořených prostředků.

V odkazu na moji první větu tedy „…no, dvě dávky.“. Rozkaz splněn a Galvanovně přeji spoustu dalších úspěšných let.

Za tým BL4U Martin B.