V ekonomice dochází nejen ke vzniku firem, ale dějí se i ke smutnější události –ukončení činnosti podniků. Způsobů, jak to lze provést, je jistě mnoho. U společností větší velikosti, jejichž obrat se pohybuje ve stovkách milionů a počet zaměstnanců ve stovkách až tisících, se většinou volí postupné utlumení činnosti. To zahrnuje oznámení, že se něco takového chystá, všem zúčastněným, postupné ukončování dodavatelských a odběratelských smluv, postupný útlum výroby, propouštění zaměstnanců, rozprodej a likvidaci majetku a další navazující aktivity. Byl jsem tak nějak přesvědčen, že takto je to správný a optimální postup a jinak jsem si to ani neuměl představit. Měl jsem příležitost účastnit se podobné aktivity ve společnosti Gambro Czech Republic s.r.o. a poznat, že ukončení činnosti výrobního podniku lze udělat i jinak.

Tato společnost patřila do skupiny Baxter, která prostřednictvím svých dceřiných společností rozvíjí, vyrábí a prodává výrobky, které pomáhají zachraňovat životy zraněných a lidí trpících hemofilií, poruchami imunitního systému, onemocněním ledvin apod. Společnost Gambro Czech Republic s.r.o. byla výrobcem různých typů dialyzačních setů, laicky řečeno různých plastových trubiček a jejich spojek, vedoucích krev mezi pacientem a dialyzačním přístrojem. Jednalo se tedy o farmaceutickou výrobu s nejvyššími nároky na kvalitu a mikrobiologickou čistotu. Obrat společnosti byl přes 1 mld CZK a měla okolo 700 zaměstnanců.

Vrcholový management skupiny Baxter rozhodl u uzavření závodu v Přerově a bylo proto nutné naplánovat a řídit proces uzavírání a likvidace společnosti. Účast na tomto projektu mi byla nabídnuta na podzim 2016 s tím, že budu působit jako interim finanční manager, protože původní finanční manager opustí společnost v 12/2016 a informace o plánovaném uzavření společnosti je a bude tajná. Došlo k dohodě a já jsem v Gambro Czech Republic s.r.o. začal působit od 11/2016. Teprve v následujících týdnech se ukázalo, že záměrem je udržet výrobu na plnou kapacitu až do zveřejnění informace o ukončení činnosti společnosti a ihned po tomto oznámení výrobu zcela ukončit a společnost připravit k likvidaci. Oznámení o ukončení výroby bylo plánováno na jaro 2017 a do tohoto termínu muselo být vše připraveno tak, aby „náhlá firemní smrt“ proběhla bez velkých problémů.

Výchozí stav a několik drobných komplikací

Vzhledem k tomu, že informace o plánovaném uzavření společnosti byla tajná, bylo třeba všechny přípravy na uzavření společnosti také provádět v utajení. Ve společnosti o jejím plánovaném uzavření věděli v době mého nástupu kromě mě pouze dva lidé – CEO a původní Finanční manažer.

Nebyl ještě sestaven žádný konkrétní a detailní plán, co, kdy, jak, kdo bude dělat, nebyl sestaven ani finanční plán na rok 2017 zohledňující ukončení výroby, uzavření a likvidaci společnosti. Plánované uzavření a likvidace společnosti nebylo konzultováno ani s právníky, auditory a daňovými poradci, ani se zodpovědnými osobami ve skupině Baxter. Bylo nutné vyrábět až do momentu oznámení ukončení činnosti, výrobu řídit a financovat. Odcházející Finanční manažer mi nemohl z časových důvodů předat všechny důležité informace, hlavně přesné důvody, postupy a dokumenty, k některým významným transakcím z minulých let.

Měl jsem pouze zkušenosti z postupného zeštíhlování jiné společnosti a z její přípravy na likvidaci, ale k té naštěstí nedošlo a tato společnost byla nakonec prodána jinému majiteli. Se způsobem ukončení výroby a likvidace společnosti, jaký byl záměrem v Gambro Czech Republic s.r.o., jsem zkušenosti neměl a nebyl jsem z počátku přesvědčen, že je to vůbec reálně proveditelné a finančně optimální řešení…

Realizace

Čas a způsob ukončení činnosti byly stanoveny, ale jak se ke splnění těchto cílů dostat? Přímo v Gambro Czech Republic s.r.o. jsme, díky nutnosti utajení, na počátku vše připravovali pouze ve dvou – CEO a já. Dohodli jsme se, nejprve připravíme to, co nemáme a měli bychom mít – detailní plán, který pak pan generální bude projednávat se skupinou Baxter a já na lokální úrovni.

Mým hlavním úkolem bylo sestavení plánu a koordinace příprav na uzavření společnosti po právní stránce (příprava likvidace právní entity, ukončení pracovních smluv se zaměstnanci atd.) s právními zástupci společnosti a s likvidátorem. Dále jsem zodpovídal za finanční řízení společnosti před vstupem do likvidace, během likvidace a také za mimořádný audit ke dni předcházejícímu dnu vstupu do likvidace. Zajišťoval jsem rovněž finanční reporting společnosti pro centrálu skupiny Baxter.

Za kritickou část celého procesu jsme pokládali management společnosti Gambro. Klíčové zaměstnance bylo nutné ve vhodný čas seznámit s plánovanou likvidací společnosti a stabilizovat je až do momentu dokončení hlavních činností souvisejících s ukončením výroby, přípravou na likvidaci společnosti a jejímu předáním likvidátorovi.

Jak to celé dopadlo a několik ponaučení na závěr

Rozhodnutí skupiny Baxter o uzavření podniku zvrátit bohužel nešlo, a tak bylo možné se jen soustředit na řádné provedení výše popsaných procesů.

A to dopadlo velmi dobře – byl sestaven likvidační plán společnosti spolu s finančním plánem, který byl schválen managementem skupiny Baxter a který byl úspěšně realizován. Rozhodnutí o ukončení činnosti se podařilo utajit až do data oznámení 14/5/2017 a společnost do tohoto dne také plně vyráběla. Nedošlo k žádným incidentům po oznámení rozhodnutí o ukončení činnosti. Všichni klíčoví zaměstnanci zůstali ve společnosti do termínu, který byl s nimi domluven. Většina hmotného majetku společnosti (cca 300 MCZK) a všechny použitelné zásoby byly prodány nebo zlikvidovány (cca 120 MCZK), prostory společnosti byly vyklizeny a vyčištěny mezi dnem ukončení výroby (15/5/2017) a dnem předcházejícímu vstupu do likvidace (31/8/2017) a byly bez připomínek předány pronajímateli. Byly provedeny nutné finanční audity a připravena daňová přiznání, obojí bez významných problémů. V souladu s likvidačním plánem byl podnik připraven na předání všech finančních funkcí likvidátorovi a externí účetní firmě k 31/12/2017. Podařilo se také dodržet časový harmonogram likvidačního plánu a dosáhnout úspor proti nákladům vyčísleným ve finančním plánu.

Na závěr jen několik ponaučení, která jsem si odnesl. Činnost společnosti lze ukončit metodou „náhlá smrt“, je však nutné splnit několik předpokladů:

  1. Musíte mít kvalitní plán – procesní i finanční včetně časového harmonogramu. V podobném procesu není místo pro přílišnou improvizaci. Likvidace společnosti je regulována zákony, má mnoho procesů a hlavně lhůt, které je nutné dodržet, jinak jsou neplatné. Čím více rizik a stresů, tím by měl být plán podrobnější. Plán na dny, kdy mělo dojít k oznámení o ukončení činnosti, byl rozpracován na minuty.
  2. Aby bylo možné kvalitní plány připravit, je třeba čas na přípravu. Nám trvala 6 měsíců a myslím, že jsme u toho nelenošili.
  3. Bez zkušeného právního poradce je likvidace neproveditelná.
  4. Minimalizovat problémy s vlastními zaměstnanci. Podařilo se nám přesvědčit skupinu Baxter, aby vyplatila odstupné všem zaměstnancům, u kterých končil pracovní poměr, vysoko nad rámec zákonných limitů. Zaměstnanci, kteří byli pro ukončování činnosti a přípravu na likvidaci klíčoví a bylo nutné, aby zůstali až do konce, za to byli finančně odměněni a opravdu vydrželi pracovat, dokud to bylo třeba. Náhrada za externisty by byla extrémně drahá a díky specializaci takřka nemožná. I tak si myslím, že jsme měli štěstí, že kvalita lidí, jak morální, tak profesní, byla ve společnosti nadprůměrná. Velmi to pomohlo a patří jim dík.
  5. Nic se nesmí vykecat. Pro mě bylo překvapením, že se informaci o ukončení činnosti podařilo utajit až do plánovaného data jejího oznámení. Nicméně je mít připravenou reakci a plány i na variantu, že se takovouto operaci utajit nepodaří.
  6. Vyplatí se angažovat experta na krizovou komunikaci – jak na den oznámení o ukončení činnosti, tak i na komunikaci se zaměstnanci a tiskem.
  7. Podobný proces se dá zvládnout, ale je to činnost, která bez spolupráce a koordinace týmu nebude fungovat.
  8. Počítejte se stresem, hlavně okolo dne, kdy dojde k oznámení o ukončení činnosti společnosti. Je třeba s tím počítat, ne vše půjde podle preferovaného plánu, a ne vše dopadne dobře. Opět platí – je vhodné mít záložní plány pro několik variant vývoje. Pokud by začaly problémy, tak na improvizace není ani čas, ani mentální kapacita.

Jakou variantu ukončení činnosti společnosti tedy zvolit? Po zkušenosti v Gambro bych preferoval variantu „rychlá smrt“ za předpokladu, že by existovala shoda na splnění výše uvedených bodů. Podle mě je levnější, rychlejší, a proto šetrnější pro všechny zúčastněné.

P.S.: Továrna Gambro v Přerově s 620 zaměstnanci zastavila výrobu