Nejčastější dotazy

20.6.2022: Kde najdu informace k probíhající reorganizaci IE?

Aktuální informace naleznete v insolvenčním rejstříku

Informace o samotném řízení najdete v oddílu B – Řízení po úpadku, informace o přihláškách pohledávek pak v oddílu P – Přihlášky.

20.6.2022: Jakým způsobem mám přihlásit pohledávku jako zákazník (odběratel tepla) zejména s ohledem na zaplacené zálohy a vyúčtování?

Pohledávku je potřeba přihlásit jako podmíněnou, a to právě z důvodu doposud nevyčísleného vyúčtování odběru tepla. Zákazníci jsou kontaktováni a informováni.

20.6.2022 Je možné si někde prohlédnout seznam originálů dluhopisů odevzdaných do úschovy soudu?

Insolvenční soud není povinen sdělovat, že konkrétní dluhopis převzal do úschovy. Insolvenční soud ani nezveřejňuje seznam všech přijatých dluhopisů. Dluhopisy (respektive jejich označení a výše – ne náhled samotného dluhopisu) jsou také uvedeny v přílohách jednotlivých přihlášek pohledávek, které lze najít v insolvenčním rejstříku v oddílu P.

Seznámit se s obsahem insolvenčního spisu je také možné osobně po předchozím objednání u Městského soudu v Praze či opět po předchozí domluvě u insolvenčního správce.

 

19.6.2022: Musí věřitel IVORY Energy, a.s. nyní provést nějaké úkony?

Ano, je nutné, aby podal přihlášku pohledávky. Lhůta k podání přihlášek pohledávek končí dne 11. 7. 2022. V této lhůtě je nutné, aby byla přihláška pohledávky odevzdána k přepravě poštou. V případě, že jste osobou, které je povinně zřizována datová schrána (právnické osoby zřízené zákonem, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku aj.), máte povinnost podat přihlášku pohledávky v elektronické podobě do datové schránky soudu.

Důležité upozornění: tato lhůta je lhůtou propadnou, tedy v případě, že nebude ve výše uvedené lhůtě přihláška pohledávky soudu řádně zaslána, nebude taková pohledávka v rámci reorganizace vůbec uspokojována.

17.6.2022: Co se stane, když věřitel (majitel dluhopisu) podá přihlášku pohledávky, ale následně neodevzdá do úschovy originál dluhopisu?

Soud nebo insolvenční správce vyzve v takovém případě věřitele k doložení originálu. Pokud ani poté nebude originál dluhopisu soudu předložen, bude přihláška pohledávky, kterou jsou uplatňovány nároky věřitele z dluhopisu, insolvenčním správcem popřena.

17.6.2022: Jaké chyby v přihláškách pohledávek bude soud/insolvenční správce ochoten akceptovat? Myšleny jsou překlepy v identifikačních údajích a popisech, nikoliv v údajích o výši pohledávek.

Zjevné překlepy v textu obecně nejsou vadou, pokud z nich jednoznačně plyne význam toho, co chtěl věřitel sdělit.

V ostatních případech může insolvenční správce vyzvat věřitele k opravě či doplnění, stejně tak může insolvenční správce vyzvat věřitele k opravě, je-li věřitel chybně identifikován (například je uvedeno nesprávné identifikační číslo), nicméně k tomuto není insolvenční správce povinen a takové vady mohou vést k popření přihlášky pohledávky insolvenčním správcem.

Speciálním případem je takový nedostatek přihlášky, pro který nelze přihlášku pohledávky pro její vady či neúplnost vůbec přezkoumat. V takovém případě insolvenční správce písemně věřitele vyzve, aby přihlášku pohledávky opravil či doplnil a současně jej poučí, jak toto doplnění nebo opravu provést,  k tomu dá věřiteli přiměřenou lhůtu. V případě, že přihláška pohledávky nebude věřitelem opravena, předloží ji insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.

22.5.2022: Kdy mohu jako věřitel očekávat úhradu své pohledávky (části)

Lhůta pro přihlášení pohledávek končí 11. července 2022. Dne 31. srpna 2022 proběhne přezkumné jednání. Následně bude zřejmá výše přihlášených pohledávek.

Dále, dle reorganizačního plánu, poskytne vybraný investor  společnosti IVORY Energy provozní financování ve výši 33 mil. Kč.

Poté dojde k snížení základního kapitálu IVORY Energy na 0,- Kč a současně dojde zrušení současných akcií společnosti.

IVORY Energy vydá nové akcie, které upíše (získá) investor a to tak, že dojde k zápočtu závazku z úvěrového financování s pohledávkou na úhradu emisního kurzu nově emitovaných akcií upsaných investorem. 

Úvěrové financování ve výši 33 mil. Kč bude použito na úhradu:

  • odměny insolvenčního správce,
  • nákladů přímo spojených s procesem reorganizace,

Zbývající částka, po úhradě výše uvedených nutných nákladů, bude rozdělena v poměru 54% na úhradu zajištěné pohledávky a 46% na úhradu pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů – držitelů dluhopisů.

Vyrovnání bude vyplaceno ve lhůtě do jednoho měsíce od schválení reorganizačního plánu soudem (tj. od nabytí účinnosti reorganizačního plánu). Reálný termín výplaty tak lze očekávat v říjnu až listopadu 2022.

Po dokončení kapitálového vstupu investora do IVORY Energy a výplatě věřitelů bude insolvenční proces ukončen.

20.5.2022: Jak je možné, že dluhopisy, které měly být dozorovány nejvyšší autoritou v zemi – Českou národní bankou nejsou nakonec vyplaceny ze 100%?

ČNB podle zákona o dluhopisech při schvalování tzv. prospektu k dluhopisu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta, schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu. Prospekt posuzuje pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených.

Finanční situaci u emitenta v době vydání emise, jeho dosavadní historii a ziskovost by si měl ověřit každý investor.  V průběhu platnosti dluhopisu je také nutné sledovat výkonnost a stav financí emitenta (např. ze zveřejněných výročních zpráv).

BL4U s.r.o.
Podkovářská 674/2,
Vysočany, 190 00 Praha 9